Statutul Asociației Române de Imuno-Dermatologie

 • STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE IMUNO-DERMATOLOGIE DIN ROMÂNIA

ASOCIAŢIE NON-PROFIT

Asociația de Imuno-Dermatologie din România, denumită în continuare ASOCIAȚIA, este asociaţia profesională şi ştiinţifică de interes general, a medicilor imuno-dermatologi din România şi din străinătate, care dobandesc calitatea de membri fondatori, membri onorifici şi membri ai acesteia prin act liber exprimat de voinţă.

ASOCIAȚIA se constituie prin voinţa liber exprimată a membrilor fondatori, în sensul asocierii pentru îndeplinirea scopului propus şi descris în prezentul Statut şi în Actul Constitutiv.

ASOCIAȚIA este o organizaţie de tip asociativ, non-guvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop lucrativ sau patrimonial, constituită pe baza dreptului de liberă asociere, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, reunind prin adeziune liber exprimată, profesionişti din domeniul imuno-dermatologiei şi susţinători ai specialităţii medicale a imuno-dermatologiei.

ASOCIAȚIA poate reuni persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, agenţi economici, societăţi profesionale, organizaţii publice şi/sau private, organizaţii non-guvernamentale, structuri legal constituite în scop de obţinere de profit sau non-profit.

ASOCIAȚIA este deschisă tuturor celor care aderă la activitatea acesteia, indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase şi care respectă condiţiile stabilite prin prezentul statut.

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1. Prezenta asociaţie profesional-ştiintifică are denumirea de ASOCIAȚIA DE IMUNO-DERMATOLOGIE DIN ROMÂNIA.

Art. 2. Sediul ASOCIAȚIEI se stabileşte în jud. Dâmbovița, comuna Tartasesti.

Art. 3. ASOCIAȚIA poate să deschidă filiale, reprezentanţe, sucursale, birouri pe teritoriul ţării şi în străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului Statut şi cu respectarea legislaţiei statelor respective şi a legilor române.

Art. 4. ASOCIAȚIA are dreptul de a se afilia la asociaţii similare din străinătate şi din ţară, în condiţiile prevăzute în prezentul Statut.

Art. 5. Durata ASOCIAȚIEI este nelimitată şi îşi începe activitatea la data înscrierii ei în registrul persoanelor juridice.

CAPITOLUL II.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 6. Scopul ASOCIAȚIEI îl constituie dezvoltarea dermatologiei şi imunologiei, prin:

 •         promovarea cercetării ştiintifice în domeniul disciplinelor şi specialităţilor medicale imuno-dermatologice;
 •         colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior medical şi din domenii înrudite, în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională;
 •         contribuţii în vederea perfecţionării, modernizării şi reformei asistenţei medicale în domeniul imuno-dermatologiei;
 •         ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi;
 •         colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirii bolilor imuno-dermatologice;
 •         elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale si neguvernamentale în probleme de ordin general;
 •         ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor societăţii, atât pe plan intern, cât şi internaţional.

Art. 7. Pentru realizarea scopului propus, ASOCIAȚIA isi propune atingerea urmatoarelor obiective:

 •         organizează congrese naţionale, conferinţe, consfătuiri, simpozioane şi participă prin delegaţii săi, la congresele naţionale şi internaţionale şi la orice alte manifestări ştiinţifice;
 •         organizează sesiuni de comunicări şi referate ştiinţifice şi publică lucrări în revistele de specialitate;
 •         organizează singură sau împreună cu structuri recunoscute şi autorizate, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii documentare în ţară şi străinătate;
 •         obţine şi acordă burse în ţară şi în străinătate;
 •         acorda premii şi distincţii pentru activitate profesional-ştiinţifică deosebită;
 •         se afiliază la organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale de profil şi colaborează cu societăţi similare din alte ţări;
 •         editează, publică şi distribuie prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare, cărţi, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentaţii, traduceri din şi în limba româna etc.;
 •         colaborează cu Ministerul Sănătăţii, în activitatea de ocrotire a sănătăţii în domeniul specialităţii imuno-dermatologiei, precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, învăţămînt superior, etc.;
 •         orice alte acţiuni şi/sau activităţi care au o legătură cu scopul ASOCIAȚIEI şi care sunt considerate de către organele de conducere ale ASOCIAȚIEI ca fiind de interes.

Art. 8. ASOCIAȚIA este independentă şi autonomă faţă de orice altă organizaţie la care aderă. ASOCIAȚIA se administrează singură şi desfăşoară o organizare independentă a activităţii sale.

Art. 9. ASOCIAȚIA va putea sa înființeze structuri cu activităţi economice în profil (de exemplu cabinete, clinici, societăţi comerciale cu obiect de activitate conex scopului ASOCIAȚIEI), cu respectarea dispoziţiilor art. 46 din OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi a legilor în vigoare privind constituirea, autorizarea şi funcţionarea oricărei asemenea structuri.

CAPITOLUL III.

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 10. ASOCIAȚIA este constituită din membri fondatori, membri titulari, membri asociaţi şi membri onorifici.

Art. 11. Calitatea de membri titulari revine persoanelor cu pregătire universitară, care activează direct în domeniul dermatologiei şi/sau imunologiei, aderă la Statutul ASOCIAȚIEI şi contribuie la realizarea scopului şi a obiectivelor ASOCIAȚIEI.

Art. 12. Calitatea de membru fondator revine tuturor semnatarilor prezentului Statut şi a Actului Constitutiv, ca iniţiatori ai ASOCIAȚIEI şi primii săi membri, aceştia având şi calitate de membri titulari.

Art. 13. Membri asociaţi sunt persoanele cu pregătire universitară din alte specialităţi, precum şi studenţi care manifestă interes pentru activitatea ASOCIAȚIEI.

Art. 14. Membri onorifici pot fi personalităţi profesionale si ştiinţifice din ţară şi străinătate, care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea domeniului imuno-dermatologiei sau care sprijină, inclusiv material, realizarea scopului şi obiectivelor societăţii.

Art. 15. Calitatea de membru onorific se dobândeşte la recomandarea a cel puţin un membru titular, cu aprobarea Comitetului de Conducere și a Adunării Generale.

Art. 16. Calitatea de membru titular sau asociat se dobândeşte prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director şi prin achitarea unei taxe de înscriere stabilită de Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI.

Art. 17. Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI este personală, are caracter intuitu personae şi nu poate fi transmisă prin acte între vii sau cu cauză de moarte.

Art. 18. Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

 •         să participe activ la realizarea scopului şi a obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 •         să fie numit sau ales în organele de conducere, administraţie şi de control ale ASOCIAȚIEI;
 •         să fie desemnaţi şi aleşi în organele de control şi diferite comisii în domeniile de specialitate;
 •         să aibe acces la mijloacele de informare ale ASOCIAȚIEI;
 •         să participe la toate manifestările ASOCIAȚIEI şi să fie sprijiniţi material în acest scop;
 •         să publice lucrări în revistele de specialitate şi alte publicaţii în domeniu;
 •         să îşi exprime în mod liber opinia privind activitatea ASOCIAȚIEI;
 •         să voteze potrivit propriei voinţe, în cadrul Adunărilor Generale ale ASOCIAȚIEI.

Art. 19. Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligaţii:

 •         să participe activ la îndeplinirea scopului şi a obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 •         să respecte prevederile prezentului Statut;
 •         să respecte etica şi deontologia medicală;
 •         să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice;
 •         să achite cu regularitate şi în termenul stabilit, cotizaţia anuală.

Art. 20. Încetarea calității de membru/asociat al ASOCIAȚIEI se produce în urmatoarele cazuri:

 •         la cerere;
 •         prin excludere;
 •         prin deces.

Art. 21. Măsura excluderii se ia faţă de membrii care nu respectă prevederile statutare, regulamentele de ordine interioară şi disciplină, după caz, sau care, prin comportamentul lor, prejudiciază în orice mod, activităţile, numele şi renumele sau scopul ASOCIAȚIEI, precum şi în cazul neachitării cotizației anuale la termenul stabilit. Excluderea se ia prin hotărârea Comitetului Director, cu votul a 2/3 din numărul acestuia.

CAPITOLUL IV.

ORGANIZAREA, CONDUCEREA ȘI FUNCȚIONAREA

Art. 22. Pentru coordonarea ASOCIAȚIEI şi pentru realizarea scopului propus, precum şi pentru administrarea patrimoniului său, se constituie următoarele organe de conducere:

 •         Adunarea Generală a Membrilor ASOCIAȚIEI;
 •         Consiliul Director;
 •         Cenzorul sau Comisia de cenzori.

Art. 23. Adunarea Generală este organul suprem de conducere și se compune din toți membrii ASOCIAȚIEI.

Art. 24. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară pentru a decide asupra întregii activităţi. Adunarea Generală are loc o dată pe an, cu ocazia organizării conferinței naționale anuale şi, ori de câte ori este necesar, aceasta se poate întruni în sesiune extraordinară.

Art. 25. Adunarea Generală are următoarele obligaţii şi competenţe:

 •         examinează şi aprobă strategia şi planul de activitate, respectiv obiectivele generale ale ASOCIAȚIEI;
 •         stabileşte bugetul estimat al ASOCIAȚIEI pe anul următor, dacă este cazul;
 •         aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 •         decide cu privire la structura organizatorică a ASOCIAȚIEI, înfiinţarea de filiale, sucursale, etc;
 •         aprobă darea de seamă a Consiliului Director şi raportul Comisiei de Cenzori;
 •         alege membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori pe o perioada de 4 ani;
 •         face propuneri de completare sau modificare a prevederilor prezentului Statut;
 •         validează salariile personalului angajat şi indemnizaţiile personalului cu atribuții de conducere (dacă este cazul), inclusiv ale membrilor Consiliului Director şi ale Comisiei de Cenzori;
 •         validează primirea şi excluderea de membri;
 •         stabileşte taxa de înscriere şi cotizaţia anuală pentru membrii ASOCIAȚIEI;
 •         conferă calitatea de membru onorific al ASOCIAȚIEI;
 •         decide cu privire la dizolvarea şi lichidarea ASOCIAȚIEI, precum şi la stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 •         îndeplineste orice alte atribuții stabilite prin lege în competenţa sa.

Art. 26. Adunarea Generală a membrilor ASOCIAȚIEI se convoacă în scris cu cel puţin 15 zile înainte de întrunirea acesteia. Convocarea se poate realiza prin orice mijloc de comunicare, prin care se poate obţine dovada scrisă a comunicării convocării Adunării Generale, către membrii săi (fax, mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, curierat, anunţ pe site-ul ASOCIAȚIEI, etc.).

Convocatorul pentru Adunarea Generală va indica în mod exact locul, data, ora Adunării Generale, ordinea de zi şi data, ora, locul pentru a doua convocare, în cazul în care pentru prima convocare nu va fi întrunit cvorumul minim necesar pentru legala constituire a Adunării Generale.

Adunarea Generală este legal constituită cu participarea a cel puţin 50%+1 din numărul total de membri înscrişi în ASOCIAȚIE, la prima convocare, iar în cazul în care cvorumul minim de prezenţă nu este întrunit la prima convocare, se procedează la a doua convocare, pentru care Adunarea Generală este valabil constituită cu cel puţin 1/3 din membrii săi.

Adunarea Generală adoptă hotărâri prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul de membri prezenţi. Fiecare membru are dreptul la un vot.

Votul prin corespondenţă este permis în baza unei procuri speciale, autentificate, în cadrul căreia să se indice exact mandatul acordat membrului împuternicit.

Art. 27. Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului Director, a Preşedintelui, a Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel putin 30% din numărul membrilor ASOCIAȚIEI.

Art. 28. Adunarea Generală ordinară sau extraordinară are loc de regulă, la sediul ASOCIAȚIEI sau în oricare loc stabilit de către Preşedintele sau Consiliul Director al acesteia.

Art. 29. Consiliul Director este organul operativ de conducere şi este constituit din 3 membri aleși din cadrul membrilor ASOCIAȚIEI pe o perioada de 4 ani. Consiliul Director poate fi alcătuit doar din persoane care au calitatea de membri ai ASOCIAȚIEI.

Art. 30. Consiliul Director este constituit din: Preşedinte, 2 Vicepreşedinţi, 1 Secretar.

Art. 31. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 •         coordonează activitatea curentă a ASOCIAȚIEI;
 •         întocmește planul anual de activităţi precum şi proiectul de buget al ASOCIAȚIEI şi le supune spre aprobare Adunării Generale;
 •         prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor ASOCIAȚIEI;
 •         încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAȚIEI;
 •         stabileşte atribuţiile şi salariile personalului angajat, recompense, indemnizații pentru funcţiile de conducere în limita fondurilor aprobate;

stabileste și aprobă colaborarea cu ministere, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;

 •         decide atribuirea burselor, cuantumul acestora şi destinaţia lor;
 •         aprobă primirea și excluderea de membri în condițiile prezentului Statut;
 •         propune Comisia de Cenzori pentru controlul activității financiar-contabile a ASOCIAȚIEI;
 •         exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege în vederea realizării scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin prezentul Statut.

Art. 32. Consiliul Director este ales pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generală întrunită în prezenţa a cel putin 50%+1 din membrii ASOCIAȚIEI. Alegerea Consiliului Director se face de către Adunarea Generală la termenul stabilit sau în condițiile stabilite de prezentul statut. Alegerea membrilor în Consiliul Director se face prin vot uninominal. Se stabileşte pentru fiecare candidat numărul de voturi primite, urmând a fi desemnaţi membrii ai Consiliului Director, candidaţii situați pe primele 5 locuri.

Art. 33. Nu este posibilă alegerea Președintelui pentru mai mult de două mandate consecutive.

Art. 34. Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la iniţiativa Președintelui.

Art. 35. Preşedintele Consiliului Director reprezintă şi angajează ASOCIAȚIA în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice, publice sau private, române sau străine.

Art. 36. Consiliul Director ia decizii care sunt obligatorii pentru buna desfăşurare a activităţii ASOCIAȚIEI şi care se consemnează de către Secretarul acesteia într-un registru special cu procese verbale semnate de Președinte, Directorul Executiv şi Secretarul ASOCIAȚIEI. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, iar constituirea legală a Comitetului Director se realizează când sunt prezenţi cel puţin 50%+1 din membrii săi.

Art. 37. Pentru alegerea membrilor Consiliului Director de către Adunarea Generală, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să participe activ la toate obiectivele ASOCIAȚIEI, să nu fie membru în conducerea vreunei organizații, asociații, fundații etc. cu interese contrare scopului prezentei ASOCIAȚII, să nu aibe o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă ASOCIAȚIA  are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii, cu excepţia cazului în care calitatea sa în funcţie publică a fost adusă la cunoştinţa Adunării Generale şi votul membrilor săi este favorabil alegerii în calitate de membru al Consiliului Director şi în aceste condiţii.

Art. 38. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele ASOCIAȚIEI si are următoarele atribuţii:

 •         gestionarea activităţii curente;
 •         elaborarea strategiei de folosire a fondurilor conform normelor legale şi intereselor ASOCIAȚIEI;
 •         elaborarea raportului anual privind desfășurarea activității filialelor și supunerii acestuia spre aprobarea Consiliului Director;
 •         elaborează şi supune spre aprobare regulamentul de organizare și funcţionare al ASOCIAȚIEI către Consiliul Director şi Adunarea Generală;
 •         întocmeşte statul de funcţiuni al personalului salariat şi îl supune spre aprobare Consiliului Director;
 •         asigură operativ colaborarea cu instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice şi juridice;
 •         angajează şi desface contractul de muncă al personalului;
 •         rezolvă orice alte atribuţii date în competenţa sa de către Consiliul Director.

Art. 39. Pentru desfăşurarea continuă şi în bune condiţii a activităţii, Preşedintele poate sa dea mandate pe o perioadă limitată unuia dintre Vicepreşedinţi sau Directorului Executiv cu precizarea în scris a sferei de activitate, durata şi limitele acestui mandat.

CAPITOLUL V. CONTROLUL FINANCIAR.

Art. 40. Controlul financiar al ASOCIAȚIEI este efectuat de către un cenzor, cu atribuții de verificare a actelor de gestiune.

Art. 41. În momentul în care numărul membrilor ASOCIAȚIEI va fi mai mare de 500, se va numi o Comisie de cenzori cu cel puţin trei membri.

Art. 42. Atribuţiile Cenzorului, respectiv ale Comisiei de Cenzori sunt următoarele:

 •         verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAȚIEI;
 •         întocmeşte rapoarte privind concluziile activităţii de verificare şi control financiar şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director;
 •         poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 •         îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI.

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI.

Art. 43. Patrimoniul iniţial al ASOCIAȚIEI va fi constituit din suma minimă de 200 RON reprezentând contribuţia iniţială a membrilor fondatori.

Patrimoniul său va fi compus din toate fondurile fixe şi băneşti consemnate în evidenţele contabile şi de gestiune ale ASOCIAȚIEI. El va fi structurat şi evidenţiat sub forma activului şi pasivului ASOCIAȚIEI anual la 31 decembrie în bilanţul contabil şi fondul de gestiune (cu venituri şi cheltuieli) conform normativelor legale.

Art. 44. Patrimoniul ASOCIAȚIEI va fi constituit din:

 1. cotizaţiile membrilor; 
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de ASOCIAȚIEI
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 45. Toate beneficiile rezultate din activităţile ASOCIAȚIEI vor fi destinate scopului ei şi nu vor putea crea profit membrilor săi.

Art. 46. Patrimoniul ASOCIAȚIEI nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii ale membrilor acestuia.

Art. 47. Exerciţiul economico-financiar al ASOCIAȚIEI începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se încheie la 31 decembrie.

Primul exerciţiu financiar va începe la data înregistrării ASOCIAȚIEI în registrul persoanelor juridice.

Art. 48. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil se încheie anual, proiectul de buget se întocmeşte de Comitetul de Conducere şi se aprobă de Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 49. ASOCIAȚIA se dizolvă:

 1.    de drept;
 2.    prin hotărârea judecătoriei;
 3.     prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 50. ASOCIAȚIA se dizolvă de drept prin:

 1.    imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;
 2.    imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director, în conformitate cu Statutul ASOCIAȚIEI, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 3.     reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 51. ASOCIAȚIA se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea persoanei interesate:

 1.    când scopul sau activitatea ASOCIAȚIEI a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2.    când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3.     când ASOCIAȚIA urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4.    când ASOCIAȚIA a devenit insolvabilă.

Art. 52. ASOCIAȚIA se poate dizolva prin hotărîrea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică sau atestată de un avocat, se depune la judecătoria de la sediul ASOCIAȚIEI, pentru a se face menţiune în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art. 53. În cazul dizolvarii ASOCIAȚIEI se procedează la lichidarea acesteia conform normelor legale în vigoare. Activul va fi destinat să acopere pasivul societăţii. Fondurile ce depăşesc pasivul vor fi utilizate conform hotărârii Adunării Generale. Prezentul Statut se completează cu prev. art. 60-72 din O.G. 26/2000, procedura lichidării patrimoniului ASOCIAȚIEI şi destinaţia bunurilor în cazul dizolvării.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 54. Statutul ASOCIAȚIEI poate fi modificat sau completat cu respectarea prevederilor O.G. 26/2000 şi a condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de legislaţia în vigoare.